a01
a02
a03
a04
a05 a06
a07
a08 a10
a11
   

 

ac01
ac02 ac03
นางสาวณัฐพร  ขาวนิลรัตน์ ชนะเลิศระนาดเอก นางสาวจิราพร  บุญมี ชนะเลิศฆ้องวงเล็ก
ac04 ac05
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ระดับมัธยม (สพป.) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒

นายรัฐเขตต์  จันทเสนา ชนะเลิศระนาดทุ้ม

นายพิษณุ  ขำกิ่ง รองชนะเลิศฆ้องวงใหญ