04 มีนาคม 2562 15 มีนาคม 2562  
 
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2562

กิจกรรมทัศนศึกษา

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
11-13 กุมภาพันธ์ 2562 25-27 กุมภาพันธ์ 2562  
 
กิจกรรมค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กิจกรรมค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
11 มกราคม 2562    
   
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และ กีฬาสี    
29 พฤศจิกายน 2561    
   
สอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง    
18 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า การประเมินผลนักเรียน เรื่องการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ร่วมกับนานาชาติ PISA
16 กันยายน 2561
   
   
   
10 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561  
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และ วันวิทยาศาตร์ มหกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) บูรณาการลดเวลาเรียน  
05-07 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561  
 
โครงการค่ายพุทธธรรม พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบางกุฎีทอง วัดสังลาน วัดเกริน  
14 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561
พิธีไหว้ครู และ โครงการเสริมสร้างความมั่นคง กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม
06 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561 Back to School กิจกรรมวันวิสาขบูชา
12 มกราคม 2561    
   
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ    
08 ธันวาคม 2560 20-22 ธันวาคม 2560  
 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมค่ายลูกเสือนิยมไพร 2  
23 พฤศจิกายน 2560    
   
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ    
09 พฤศจิกายน 2560 12 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง สนามสอบโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2560 งานกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560
12 กันยายน 2560 28 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560

12 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560
วันแม่แห่งชาติ ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มาจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
การติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมของ
ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) และ คณะผู้ตรวจราชการ
07 กรกฎาคม 2560 12 กรกฎาคม 2560 29 กรกฎาคม 2560
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดบางกุฎีทอง วัดสังลาน วัดเกริน โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย สำหรับนักเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รุ่นที่ 1)
วันภาษาไทย
02-04 มิถุนายน 2560 08 มิถุนายน 2560 14 มิถุนายน 2560
ค่ายพุทธธรรม พิธีไหว้ครู กิจกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปีที่ 3-2560
07 พฤษภาคม 2560 8 พฤษภาคม 2560 16 พฤษภาคม 2560
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2560 อบรมครู "สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้"  
20 - 22 มีนาคม 2560    
   
กิจกรรมจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp    
14 กุมภาพันธ์ 2560 27 กุมภาพันธ์ 2560  
 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
เลือกประธานนักเรียน  
16 มกราคม 2560 16 มกราคม 2560 24 มกราคม 2560
  กิจกรรมเนื่องในวันคร ประชุมครูกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษากลุ่มที่ 2
04 - 06 มกราคม 2560 12 มกราคม 2560 13 มกราคม 2560
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายสาริกา จังหวัดนครนายก คณะนิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้มาติดตามการดำเนินงานโครงการคุณธรรม กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
02 ธันวาคม 2559    
   
กิจกรรมการดำเนินการ
โครงการตามรอยพระยุคลบาท
   
21 พฤศจิกายน 2559 22 พฤศจิกายน 2559  
 
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง สนามสอบโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  
13 พฤศจิกายน 2559 14 พฤศจิกายน 2559 14 - 16 พฤศจิกายน 2559
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2559 สโมสรไลออนส์ลำลูกกา
อัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ค่ายลูกเสือกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพเครือข่ายที่ 2 ณ ค่ายภูริทัศ สระบุรี
  10 ตุลาคม 2559 31 ตุลาคม 2559  
 
  ทัศนศึกษา จ.กาญจนบุรี  
30 กันยายน 2559    
   
งานทำบุญแลมุทิตาจิต
ครูสุวิมล ตันไชยา
   
10 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559  
 
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันแม่ ก้าวไกล ก้าวไป ด้้วยภาษา  
23 - 24 กรกฎาคม 2559 29 กรกฎาคม 2559  
 
การอบรมตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ หลักสูตร การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูป วันภาษาไทย  
01 กรกฎาคม 2559 14 กรกฎาคม 2559 15 กรกฎาคม 2559
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พิธีแห่จำนำพรรษา
09 มิถุนายน 2559 21 มิถุนายน 2559  
 
พิธีไหว้ครู โครงการเยาวชนอาสาสมัครเพื่อความมั่่นคง
จังหวัดปทุมธานี
 
08 พค. 59    
   
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2559    
25 มีค. 59    
   
บรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
   
08 มค.59 26 มค.59  
 
งานกีฬาสี และ งานวันเด็ก 2559
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  
01 ธค.58    
   
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558
   
19 พย.58 22 พย.58 25-27 พย.58
การอบรมเพศศีกษา และ การท้องไม่พร้อม
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2558 ค่ายลูกเสือ ณ หัถวุฒิแคมป์
29 ตค.58    
   
โครงการพัฒนาการใฃ้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
   
11 สค.58    
   
กิจกรรมวันแม่และวิชาการ    
01 กค.58 28 กค.58 29 กค.58
พิธีราชสดุดี เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย และบำเพ็ญประโยชน
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา วัดบางกุฎิทอง กิจกรรมวันภาษาไทย
11 มิถุนายน 2558 26 มิย. 58 29 มิย.58

พิธีไหว้ครู

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
พิธีราชสดุดี เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย และบำเพ็ญประโยชน
10 พฤษภาคม 2558 18 พฤษภาคม 2558  
 

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2558

เปิดภาคเรียนที่ 1/2558  
01 เมษายน 2558    
   
บรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี