วันที่ประกาศ
เรื่อง

ยื่นข้อเสนอและ

ใบเสนอราคา

สถานะ
13 พย.58 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)

19 พย. 58

08.30 น. - 16.30 น.

เสร็จสมบูรณ์
28 กค.58 สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง   เสร็จสมบูรณ์