29 พย.61 : สอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง